Websonik – Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle gesloten overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Websonik, hierna ook te noemen WS.

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

Al onze offertes zijn 1 maand geldig. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit niet doet, maar er wel mee instemt dat WS begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere

mondelinge afspraken binden WS pas nadat deze schriftelijk door WS zijn bevestigd. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen verstrekt, of eerder heeft verstrekt, dient hij WS hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst

WS zal haar uiterste best doen de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en te streven naar het door de opdrachtgever gewenste resultaat. Ook zal WS, op verzoek, de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gegevens of materialen, die nodig zijn voor het juist en tijdig afronden van de opdracht. Een door WS opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp is slechts een indicatie, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook als WS op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden maakt, zal deze begroting slechts een indicatie zijn. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan WS, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. De partijen kunnen hiervoor een vergoeding afspreken. In het geval WS volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de algemene voorwaarden van deze derde partij ook gelden voor de opdrachtgever. Voordat het ontwerp zal worden geproduceerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt moeten beide partijen elkaar in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien WS, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever, op verzoek van WS, zijn goedkeuring van het ontwerp schriftelijk te bevestigen. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan WS te worden meegedeeld.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom ‚ waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht ‚ toe aan WS. Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. WS is ten allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen, behalve als het werk er zich beslist niet voor leent. Ook is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van WS openbaar te maken of te verveelvoudigen, behalve met voorafgaande toestemming van WS. Tenzij anders is overeengekomen, blijven alle door WS gemaakte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van WS, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4: Gebruik en licentie

Zodra de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen zoals beschreven in de overeenkomst met WS, krijgt hij een exclusieve licentie voor het gebruik van het ontwerp. Deze licentie betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging, overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van WS niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen of veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. WS heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen portfolio, publiciteit of promotie.

Artikel 5: Honorarium

Naast het overeengekomen honorarium komen ook bijkomende kosten, die WS voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij kan gedacht worden aan druk, fotografie en illustratie kosten, maar ook transport, verzend en koerier kosten. Veranderingen of uitbreidingen van een reeds overeengekomen opdracht of offerte zullen door WS worden behandeld als een revisie. Mocht een revisie een substantiële verandering in de specificaties van de originele offerte met zich meebrengen, waardoor WS genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zal WS de opdrachtgever een wijzigingsvoorstel doen toekomen. WS behoudt zich het recht voor het werk aan de opdracht te staken, totdat de inhoud van dit wijzigingsvoorstel door beide partijen is geaccepteerd.

Artikel 6: Betaling

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze termijn door WS nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door WS gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 25% van het factuurbedrag met een minimum van 250 Euro. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het ontwerp te gebruiken en komt elke aan de opdrachtgever verstrekte licentie wat betreft het ontwerp te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. Indien de overeenkomst door WS wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal 30% van het resterende deel van het honorarium bedragen, welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. Ook zal deze schadevergoeding de kosten omvatten die WS voor de opdracht op eigen naam heeft gemaakt door verbintenissen met derden. Zowel WS als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke aan de opdrachtgever verstrekte licentie voor het ontwerp te vervallen.

Artikel 8: Garanties en vrijwaringen

WS garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. De opdrachtgever vrijwaart WS (of door WS bij de opdracht ingeschakelde personen) voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart WS voor aanspraken met betrekking tot intellectueel eigendom van de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

WS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  3. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en heeft aangegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
  6. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van WS of de bedrijfsleiding van WS, is de aansprakelijkheid van WS voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht. Dit met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 5.000 euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van half jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan WS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch WS jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10: Overige bepalingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met WS gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. Partijen zijn verplicht de feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Op de overeenkomst tussen WS en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen WS en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar WS is gevestigd.